Phát sóng 2 ngày liên tục, từ 29/12 đến 30/12, lúc 21:00
Phát sóng 2 ngày liên tục, từ 29/12 đến 30/12, lúc 21:00